Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kontaktowych na potrzeby korzystania z aplikacji internetowej udostępnionej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Oceny Technologii Medycznych                   i Taryfikacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przeskok 2 (kod pocztowy: 00-032), działająca na podstawie art. 31 m ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), identyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5252347183 i Numerem Rejestru Jednostek Gospodarki Narodowej (REGON):140278400, adres e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl, tel. 22 376 78 00.

2) Nasza instytucja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani /Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1, drogą elektroniczną na adres iod@aotmit.gov.pl.,

Informujemy, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie           art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4) Informujemy, iż przy przetwarzaniu Pani/Pana Administrator nie powołuje się na prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5) Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych osobowych.

6) Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat liczony                        od dokonanego zgłoszenia.

7) Informujemy, iż posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo                          do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych           oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

8) Informujemy, iż posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu    na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,                      jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem współpracy z Agencją w zakresie prac nad oceną technologii medycznych i taryfikacją .

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.